FAIL (the browser should render some flash content, not this).
Strateginis planas
PDF Spausdinti El. paštas

 

Kad įgyvendinti pagrindinį BASNET Forumas tikslą : stebėti kaip Baltijos šalių regione įgyvendinama BASNET projekto Stategija, kaupti ir skleisti gerąją praktiką sprendžiant lyčių lygybės problemą moksle Rytų Europos šalių regione, planuojame:

- Koordinuoti BASNET tinklo veiklas nukreiptas palaikyti ir stiprinti unikalų BASNET bendradarbiavimo tinklą, jungiantį  mokslininkes ir mokslo politikus. Į šią veiklą įeina: gerosios praktikos sklaida naudojant BASNET Forumas informacinį portalą, elektroninį BASNET naujienlaikraštį ir masines sklaidos priemones;  dalyvavimas ir organizavimas regioninių konferencijų, skirtų problemai ir jos sprendimo būdams aptarti;  BASNET Forumas asociacijos narių skaičiaus didinimas, įtraukiant į ją nacionalinius mokslininkių bendradarbiavimo tinklus ir problemos sprendimu suinteresuotas institucijas; naujos bendradarbiavimą su Rytų Europos šalimis skatinančios iniciatyvos;

-e-space: pre;"> Gerosios praktikos sprendžiant moterų moksle problemą kaupimas BASNET duomenų bazėje ir sklaida regione;

- Dalyvavimas nacionaliniuose ir tarptautiniuose projektuose, skirtuose keisti moterų situaciją tiksliuosiuose moksluose;

- Tarptautinio bendradarbiavimo plėtra siekiant dalyvauti palankesnės mokslininkėms mokslo politikos formavime ;

Projektai

Asociacija inicijavo ir aktyviai dalyvavo kuriant nacionalinio LYMOS projekto koncepciją ir ruošiant paraišką. Projekto tikslas sukurti struktūrinius pagrindos lyčių lygybės moksle užtikrinimui Lietuvoje. LYMOS projektas prasidės 2010m. Jo trūkmė 2 metai. BASNET Forumas yra projekto partneris. Projektas bus finansuojamas ES struktūrinių fondų lėšomis.

Asociacija pateikė paraišką tarptautiniam projektui”Patirties sklaida sprendžiant lyčių lygybės moksle problemą”  pagal Rytų partnerystės programą bei dvi paraiškas LMT paramai gauti ir gavo lėšas Asociacijos internetiniam BASNET Forumas portalui sukurti bei nario mokesčiui EPWS už 2009m apmokėti.